web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Zdrowie psychiczne młodych ludzi: cykl webinariów, aby “nikt nie został pozostawiony samemu sobie”

Salezjańskie rozumienie ewangelizacji jest ożywiane troską o każdego młodego człowieka, a następnie troską wychowawczą o rozwój całej osoby. To antropologiczne podejście prowadzi do lepszego zrozumienia sposobu, w jaki sfery działania salezjańskiego wychowawcy łączą się z integralnym humanizmem, a zatem z troską o zdrowie każdego młodego człowieka.

W tym kontekście Sektor Duszpasterstwa Młodzieży Zgromadzenia Salezjańskiego zaplanował cykl webinariów na temat zdrowia psychicznego, chcąc wzmocnić świadomość w tym względzie, zapobiec różnym problemom i pomóc w rozpoznawaniu objawów różnych zaburzeń.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako “stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko jako brak choroby lub ułomności”. Podobnie jak w przypadku zdrowia fizycznego, zdrowie psychiczne jest nieodzownym elementem dobrostanu człowieka: leży u podstaw ludzkiej zdolności do myślenia, odczuwania, uczenia się, pracy, zawiązywania głębokich relacji i wnoszenia wkładu w rozwój społeczności i całego świata. 

Zdrowie psychiczne jest więc integralną częścią zdrowia.

Cierpienie psychiczne młodych ludzi to wielka fala, do której wzrostu przyczyniła się także pandemia Covid-19. Jedną z propozycji przedstawionych w programie Sektora Duszpasterstwa Młodzieży jest właśnie towarzyszenie i znajdowanie odpowiednich salezjanów i osób świeckich do towarzyszenia młodym ludziom.

“Wchodząc na drogę animacji wychowawczo-duszpasterskiej, stajemy przed pytaniami, na które nie jest łatwo odpowiedzieć. Im większa jest miłość duszpasterska, która kieruje nami w tym niezwykłym zadaniu, tym większe jest wyzwanie, aby wcielić misję duszpasterską Zgromadzenia w konkretną rzeczywistość świata” – stwierdził ks. Miguel Ángel García Morcuende, radca generalny ds. duszpasterstwa młodzieżowego.

Zatrzymujemy się na Ewangelii, gdzie widzimy osobę chorą psychicznie “siedzącą u stóp Jezusa”, to znaczy siedzącą jako uczeń, który należy do grupy Jezusa; Jezus mówi do niego, a on słucha, rozumie i przyjmuje Jego przesłanie; Jezus ukazuje mu Bożą miłość, a on jej doświadcza; widzimy też, jak chory zabiera głos i odmawia modlitwę uwielbienia, “opowiadając innym o cudach Bożych”. 

“Jakże pragniemy ‘umieć to robić’ i ‘pomagać to robić’ dzisiaj!” – dodaje ks. García Morcuende.

I te webinaria stanowią w tym względzie konkretną odpowiedź. Dzięki dyskusjom ze specjalistami w tej dziedzinie możliwe będą: zastanowienie się nad potrzebami najbardziej wrażliwych osób i ich podatnością psychiczną; praca na rzecz wzmacniania dobrostanu psychicznego młodych ludzi; zajęcie się kwestiami stygmatyzacji i dyskryminacji osób dotkniętych psychicznie; przyjrzenie się różnym sytuacji dyskomfortu i zaoferowanie pomocy a charakterze wychowawczym; zalecenie odwiednich działań osobom zagrożonym, a także opracowanie i wdrożenie środków mających na celu ograniczenie możliwych do uniknięcia przyczyn problemów ze zdrowiem psychicznym, chorób współistniejących i samobójstw.  

Webinaria odbędą się w dniach 12, 13, 15, 19 i 21 marca 2024 roku i w dwóch różnych przedziałach czasowych, aby ułatwić wszystkim uczestnictwo.

Te adresowane są do nauczycieli, wychowawców, animatorów i salezjanów zaangażowanych we wszystkich sektorach (szkoły i ośrodki kształcenia zawodowego, oratoria – ośrodki młodzieżowe, parafie, dzieła społeczne, uniwersytety itp.) oraz w organizacjach prowadzonych przez salezjanów. Głos będą zabierać różni eksperci, a w trakcie nich będą omawiane takie kwestie, jak:  zaburzenia związane z odżywianiem, zdrowie psychiczne migrantów i uchodźców, depresja młodzieży, zastraszanie i wreszcie samookaleczenia i samobójstwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie.

Źródło: ANS


Podziel się tym wpisem: