web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Jak zostać salezjaninem?


Być powołanym to mieć świadomość, że jestem wezwany przez Boga do określonej formy życia i pełnienia misji, którą On mi wyznacza. Takie zaproszenie otrzymuje każdy człowiek. Wierzymy, że Bóg niektórych powołuje do tego, by byli dla młodzieży świadkami Jego miłości w stylu św. Jana Bosko jako salezjanie.

Powołanie salezjańskie

Salezjanie to zgromadzenie zakonne, którego charyzmatem jest ewangelizacja i wychowanie młodzieży. Dlatego cechą szczególną powołania salezjańskiego jest umiłowanie pracy z ludźmi młodymi i dla młodych. Aby lepiej rozeznać swoje powołanie i jednocześnie przyjrzeć się z bliska pracy salezjanów, warto wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez nasze duszpasterstwa powołaniowe, takie jak „Weekend z Księdzem Bosko”, „ProVocatio” lub rekolekcje powołaniowe.

Formy realizacji powołania salezjańskiego

Powołanie salezjańskie można realizować jako kapłan lub koadiutor, czyli brat zakonny.

Formacja salezjanina

 • Nowicjat
 • Postnowicjat
 • Asystencja
 • Formacja specyficzna

Formacja zakonna w Zgromadzeniu Salezjańskim odbywa się w kilku etapach. Jest to czas studiowania, zdobywania kwalifikacji wychowawczych, ale również kształtowania własnego charakteru, poznawania Pana Boga i pogłębiania relacji z Nim. Etapy formacji są następujące:

 • aspirantat (czas rozeznawania powołania we wspólnocie zakonnej. Nie jest to etap obowiązkowy);
 • prenowicjat (spotkania w ciągu roku w wyznaczonych miejscach i terminach, oraz 2 miesiące w okresie wakacji);
 • nowicjat (trwa rok, kończy się złożeniem ślubów zakonnych; ponadto kandydaci na kapłanów otrzymują sutanny, a koadiutorzy krzyże zakonne);
 • postnowicjat (2-3 lata – studia w seminarium w Lądzie nad Wartą z zakresu filozofii i pedagogiki);
 • asystencja (2 lata – praktyka wychowawcza i duszpasterska podejmowana w jednej ze wspólnot salezjańskich);
 • formacja specyficzna:
  • salezjanina kapłana (4 lata – studia teologiczne w seminarium w Krakowie, przygotowanie do profesji wieczystej i święceń prezbiteratu);
  • salezjanina koadiutora (studia i i przygotowanie do profesji wieczystej).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do prenowicjatu kierowane do księdza inspektora (przełożonego zakonu) pisane własnoręcznie; (pobierz wzór)
 • życiorys; (pobierz wzór)
 • świadectwo chrztu i bierzmowania (z aktualnymi datami);
 • odpis aktu urodzenia (z aktualną datą);
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • opinia lekarza o zdatności do podjęcia studiów oraz szkolna karta zdrowia (jeśli kandydat posiada);
 • opinię księdza proboszcza własnej parafii;
 • 3 fotografie.

Wzory pierwszych dwóch dokumentów można pobrać z tej strony.

Dokumenty najlepiej złożyć w okresie od marca do czerwca duszpasterzom odpowiedzialnym za powołania w danej inspektorii. Tutaj znajduje się lista naszych duszpasterstw powołaniowych.