web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: Eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu.


I. Ogłoszenie o naborze partnera

Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie, będąca organem prowadzącym Salezjańskich Szkół Rzemiosł im. św. Józefa Rzemieślnika w Łodzi ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu”, w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji konkursem pn.: ”Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) – II nabór” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent A „Odporność́ i konkurencyjność́ gospodarki”, Inwestycja A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się̨ przez całe życie”.

Celem realizacji przedsięwzięć́ wyłonionych w ramach ww. konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

Liderem przedsięwzięcia/Wnioskodawcą, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o naborze partnera będzie Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Przedsięwzięcie pn. Branżowe Centrum Umiejętności (dalej: BCU) będzie realizowane w podziale na dwa etapy:

 1. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU), na które składają̨ się̨ następujące działania:
 • działania inwestycyjne:budowa nowej infrastruktury BCU przy Salezjańskiej Szkole Rzemiosł w Łodzi, ul. Wodna 34 wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną̨ i instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowa, o których mowa w dokumentacji dostępnej na stronie DNSH – zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm) – Krajowy Plan Odbudowy – Portal Gov.pl (www.gov.pl), zwanej zasadą DNSH2;
 • zakup wyposażenia: rozumianego jako: maszyny, sprzęt niezbędny do realizacji działań BCU, urządzenia techniczne, materiały eksploatacyjne i inne materiały związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Branżowego Centrum Umiejętności;
 • utworzenie struktury instytucjonalnej, tj. zobowiązanie do wpisania BCU do przepisów prawa oświatowego i powołanie Rady Branżowego Centrum Umiejętności;
 • zatrudnienie pracowników BCU, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.

2. Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności, rozumiane jako realizacja działań w czterech obszarach, których szczegółowy opis znajduje się w Regulaminie konkursu (źródło: www.frse.org.pl/kpo-bcu- wnioskowanie)

 • działalność́ edukacyjno-szkoleniowa;
 • działalność́ integrująco- wspierająca;
 • działalność́ innowacyjno-rozwojowa;
 • działalność́ doradczo-promocyjna.

II. Okresy realizacji:

Okres realizacji przedsięwzięcia rozpocznie się nie wcześniej niż 1 maja 2023 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia zakończy się nie później niż 30 czerwca 2026 r.

Utworzenie BCU rozumiane jako wpisanie Centrum do systemu oświaty nastąpi nie później niż 31 grudnia 2024 r.
III. Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest współpraca podmiotów przy realizacji przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu, w tym m.in.:

 • współpraca z Liderem (Wnioskodawcą) podczas przygotowania wniosku projektowego, w zakresie określenia zadań wykonywanych podczas Partnera projektu oraz w odpowiednim zakresie budżetu projektu, dostarczenia wszelkich danych dotyczących Partnera, niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji projektowej;
 • uczestnictwo Partnera w realizacji projektu na każdym jego etapie, od przygotowania wraz z Wnioskodawcą wniosku o dofinansowanie projektu, poprzez wspólną̨ realizację zadań́ merytorycznych, wspieranie zarzadzania projektem, przy współudziale w przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych;
 • współpraca w zakresie działań́ informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Projektu;
 • wniesienie do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego i technicznego.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia będzie zgodny z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu pn.:” Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) – II nabór”

IV. Zasady i kryteria wyboru partnera:

 1. Kryteria formalne (których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty partnerstwa):
 • podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania, co wynika ze statutu tego podmiotu,
 • spółka skarbu państwa,
 • przedsiębiorstwo państwowe.
 • funkcjonujące przed 15 sierpnia 2022 r., właściwe dla dziedziny eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu, której dotyczy Konkurs, zwane dalej „organizacją branżową̨”.

Podmiot branżowy o w ogólnopolskim zasięgu działania na potrzeby Konkursu rozumiany jest jako, działający na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 2022 roku), właściwie dla danej dziedziny, której dotyczy Konkurs:

 • organizację lub stowarzyszenie pracodawców albo
 • samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo
 • stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne albo
 • samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, które działają̨ na podstawie odpowiednio:
  • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261),
  • ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 579),
  • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2022 r., poz. 97),
  • ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r., poz. 2159, z późn. zm.),
  • ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów zawodowych.

Przez spółkę skarbu państwa rozumie się spółkę z udziałem Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa ma największy pakiet akcji lub udziałów. Przez spółkę skarbu państwa na potrzeby Konkursu rozumie się również spółkę zależną, w której spółka z udziałem Skarbu Państwa, o której mowa powyżej, ma największy pakiet akcji lub udziałów.

Przez przedsiębiorstwo państwowe rozumie się̨ przedsiębiorstwo, o którym mowa w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1317, z późn. zm.) oraz innych przepisach rangi ustawowej.

2. Kryteria merytoryczne (oceniane punktowo, max. 50 pkt):

2.1. Zgodność działalności potencjalnego partnera z celem partnerstwa (max. 10 pkt),

2.2. Proponowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa, w wymiarze: organizacyjnym, kadrowym i technicznym (max. 10 pkt),

2.3. Doświadczenie potencjalnego partnera w realizacji przedsięwzięć o zbliżonym do Konkursu charakterze, tj. doświadczenie w realizacji przedsięwzięć́ jako beneficjent lub partner lub wykonawca usług edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami zawodowymi/ CKZ lub na ich rzecz, w zakresie zbliżonym do założeń przedsięwzięcia (max. 10 pkt),

2.4 Proponowany przez potencjalnego partnera zakres współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięcia (etap 1. Utworzenie BCU), tj. opis działań możliwych do zrealizowania przez partnera w ramach przedsięwzięcia (max. 10 pkt),

2.5. Proponowany przez potencjalnego partnera zakres współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięcia (etap 2. Funkcjonowanie BCU), tj. opis działań możliwych do zrealizowania przez partnera w ramach przedsięwzięcia w następujących obszarach:

 • działalność́ edukacyjno-szkoleniowa;
 • działalność́ integrująco- wspierająca;
 • działalność́ innowacyjno-rozwojowa;
 • działalność́ doradczo-promocyjna. (max. 10 pkt)

Łącznie w ramach kryteriów merytorycznych można uzyskać 50 punktów.

3.1. Kryteria premiujące (oceniane punktowo).

3.2. Działalność statutowa Oferenta jest skoncentrowana wyłącznie na dziedzinie eksploatacji i utrzymania kolejowych środków transportu, której dotyczy przedsięwzięcie lub zrzesza wyłącznie osoby wykonujące zawody należące do tej dziedziny. (max. 6 pkt)

3.3. Oferent prowadzi działalność statutową obejmującą działania o charakterze edukacyjno-szkoleniowym (max. 5 pkt)Oferent posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, związanych z dziedziną eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu. (max. 5 pkt)

3.4. Oferent posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie we współpracy ze szkołą lub placówką prowadzącą kształcenie zawodowe, np. w ramach katalogu form współpracy określonego w art. 68 ust. 7c ustawy – Prawo oświatowe. (max. 4 pkt)

Łącznie w ramach kryteriów premiujących można uzyskać 20 punktów.

Dodatkowe punkty premiujące będą̨ uwzględniane wyłącznie po uzyskaniu przez oferenta minimum 25 punktów z oceny merytorycznej

4. Złożenie oferty

4.1 Prawidłowe złożenie oferty wymaga:

 • wypełnienia i podpisania zgłoszenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu;
 • złożenie oświadczenia przez Oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie przepisów art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);
 • złożenie aktualnego statutu Oferenta lub wpisu do odpowiedniego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego działalność́ w dziedzinie objętej ogłoszeniem;
 • złożenie pełnomocnictw/a osób/osoby reprezentujących/cej oferenta (jeżeli dotyczy);
 • zgoda na upublicznienie propozycji/oferty partnerskiej.

4.2. Miejsce i termin składania ofert:

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać́ w formie pisemnej na zasadach określonych w kryteriach formalnych niniejszego ogłoszenia w INSPEKTORACIE Towarzystwa Salezjańskiego – Inspektorii (prowincji) św. Stanisława Kostki w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 53 lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie na adres:

Towarzystwo Salezjańskie

Inspektoria (prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie

ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa

z dopiskiem:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: Eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu.”

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać do dnia 10 marca 2023 r.

V. Informacje dodatkowe:

 1. Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (prowincja) św. Stanisława Kostki będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu w roli Lidera BCU.
 2. W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 3. Towarzystwo Salezjańskie nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze.
 4. Dla ofert przesłanych pocztą/kurierem liczy się̨ data ich wpływu do siedziby Lidera.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą̨ rozpatrywane.
 6. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty spełniające kryteria formalne podane w ogłoszeniu.
 7. Oferta wraz z załącznikami powinna być́ sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę̨ upoważnioną̨ do reprezentowania instytucji zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie rejestrowym lub osobę̨ upoważnioną̨ przez oferenta, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem;
 8. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronach: www.salezjanie.waw.pl oraz https://szkolyrzemiosl.edu.pl
 9. Od wyników naboru nie przysługuje odwołanie.
 10. Udział partnera w realizacji przedsięwzięcia nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: Eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu.”
 11. Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (prowincja) św. Stanisława Kostki zastrzega sobie prawo do:
 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
 • zmian w treści ogłoszenia o otwartym naborze,
 • negocjacji działań planowanych w ramach projektu,
 • zawarcia umowy partnerskiej z wybranym partnerem, a w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerskiej z wybranym partnerem zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.


  Warszawa, dn. 08 lutego 2023 r.  

Załączniki:

1. Ogłoszenie o otwartym naborze

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2