web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Rozbudowa budynku szkoły w Sokołowie Podlaskim


Sokołów Podlaski dnia 2021-08-25

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja)św. Stanisława Kostki

z siedzibą, ul. Kawęczyńska 53 03-775 w Warszawie

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej dotyczącej:

Rozbudowy budynku szkoły w Sokołowie Podlaskim
(nazwa nadana zamówieniu)

1. Przedmiot zamówienia: usługa

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną. W celu obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku utrzymuje się istniejący układ wewnętrznych dojazdów utwardzonych z wjazdem z ul. Sadowej. Do obsługi parkingowej adaptuje się istniejące miejsca parkingowe w ilości 42 szt. w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

Rozbudowa obejmuje wykonanie budynku z trzema kondygnacjami użytkowymi plus kondygnacja techniczna, połączonego z istniejącym budynkiem głównym łącznikiem w poziomie I piętra oraz połączonego z istniejącą salą gimnastyczną w poziomie parteru.

Funkcja budynku – dydaktyczna.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego wiatrołapu i utwardzonych dojść i dojazdów.
Budowa budynku i łączników.
Budowa utwardzonych dojść do budynku.
Przebudowa zewnętrznych i wewnętrznych instalacji .

Dokumentacja techniczna, przedmiar robót, obejmuje zakres niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Do 30 sierpnia 2023 r.

4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

– cena 100 %,

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Oświadczenie Wykonawcy
Uprawnienia kierownika budowy niezbędne do wykonania robót
Przynależność do izby kierownika budowy

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena oferty powinna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

7.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

7.2. ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie, oferta powinna być napisana w języku polskim czytelną i trwałą techniką,

7.3. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

,,Rozbudowa budynku szkoły w Sokołowie Podlaskim’’

8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć do dnia: 13. 09. 2021 r. do godz. 1000 w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. w siedzibie Towarzystwa Salezjańskiego ul. Kawęczyńska 53 03-775 w Warszawie

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu na jej składanie.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.09.2021 r. o godz. 10 10 w siedzibie zamawiającego w siedzibie Towarzystwa Salezjańskiego Salezjańskiego ul. Kawęczyńska 53 03-775 w Warszawie

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Katarzyna Borowska 507 658 440

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.

12. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

Umowa zostanie zawarta zgodnie z załączonym wzorem, z uwzględnieniem wartości cenowych wybranej oferty.

Katarzyna Borowska
(przygotowała)

* niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

1. formularz oferty
2. wzór umowy
3. przedmiary robót – 1 2 3 4 5 6 7
4. oświadczenie Wykonawcy
6. projekt wykonawczy

W/w dokumentacja techniczna obiektu udostępniona zostanie na wniosek zainteresowanych drogą emailową lub też w siedzibie Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Kawęczyńskiej 53.

Zapytanie ofertowe do pobrania